της κ. Μαρίας Λαού: Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύµα της αληθείας

Hits: 1

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιου πνευματος«Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον˙ βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδιδαξεν».
Το Άγιο Πνεύμα όπως και  ο πατέρας και ο Υιός, υπήρχαν και θα υπάρχουν δεν έχουν ούτε αρχή, ούτε τέλος αλλά θα είναι πάντοτε ενωμένα. Το Άγιο Πνεύμα, «πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος» (Γεν. 1,2) μαζί με το

Πατέρα που εποίησεν τον άνθρωπο κατ’  εικόνα Θεού, άρσεν και θήλυ.

Και ο Λόγος και Υιός του  Θεού ήτο εκεί στον Παράδεισο «το Ξύλο της Ζωής» μαζί με τους πρωτόπλαστους. Και αφού έφαγαν «ἀπὸκαρπούτου ξύλου του παραδείσου» για να μη φάγουν από το  «Ξύλο της Ζωής» που είναι ο Υιός και λόγος το Θεού και να μείνουν για πάντα στην αμαρτία,  τους έδιωξε από τον παράδεισο (Γενε. 3,23).
Αυτό το ίδιο Άγιο Πνεύμα παρηγορούσε τους Πατριάρχες, τους Προφήτες, τον λαό, όπως παρηγόρησε τους πρωτόπλαστους, τους δίδαξε, και τους κράτησε ορθούς στην πίστη,  αφού οι ίδιοι κράτησαν καθαρή ψυχή, αυτή την ψυχή που  ο ίδιος ο Θεός θέλει για τον κάθε άνθρωπο, όπως  αναφέρει και ο ύμνος της Ορθοδόξου Εκκλησίας «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον˙ βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδιδαξεν».
Και η υπόσχεση Θεϊκή, η  υπόσχεση που εδόθη στον Αβραάμ εκπληρώθηκε , «Καὶ ὁ Λόγοςσὰρξἐγένετοκαὶἐσκήνωσενἐνἡμῖν» (Ιω. 1, 1,  «ίνα ημείς θεοποιηθώμεν»και «εν  τω Σταυρώ προσηλωθείς» και «Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος» και  στο υπερώο  ολοκληρώνεται όπου το Άγιο Πνεύμα, με την μορφή πύρινων γλωσσών, κατήλθε σ’ όλη την Εκκλησία για να  μας οδηγήσει  στην τελείωση, να μας παρέχει  πνευματική πλήρωση. Είναι Πνεύμα υιοθεσίας αληθείας, σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, ευσέβειας, βουλής, δυνάμεως,  θείου φόβου.
Δεν κατήλθε σιωπηλά αλλά,  «εγένετοάφνω εκ του ουρανού ήχος ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλον τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι· και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναιγλώσσαι ωσεί πυρός, εκάθισέ τε εφ’ ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος αγίου, και ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτοίς αποφθέγγεσθαι» (Πραξ. 2,2-4).
Δεν ήλθε μυστικά αλλά μπροστά σε πλήθη,
«Πάρθοι καὶ Μῆδοικαὶ ᾿Ελαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, ᾿Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν ᾿Ασίαν,  Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρητῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, ᾿Ιουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι,  Κρῆτεςκαὶ ῎Αραβες».
Και το Άγιο Πνεύμα δια μέσου των Αποστόλων ομιλεί και ο κάθε ένας ακούει τον λόγο του Θεού στην δική του γλώσσα. Είναι μεθυσμένοι, αναφωνούν, μα ο Πέτρος επικεφαλής, στέκεται και εξηγεί, δεν είναι μεθυσμένοι αλλά εκπληρώνεται η προφητεία του προφήτη Ιωήλ  (Πράξ. 2,14-18) που προανήγγειλε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος  «εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν οι υιοί υμών και αι θυγατέρες υμών» (Ιω. 3,1).
 Το Πνεύμα του Θεού όπως αναφέρεται σε πολλές περιπτώσεις σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, όμως ο Κύριος Ιησούς Χριστός το αποκάλεσε «Πνεύμα της αληθείας» (Ιω. 14,17) , «Παράκλητος» (Ιω. 14,16), όπου σε αυτή την χρονική στιγμή που δρα το Πανάγιο Πνεύμα είναι ο χρόνος πραγμάτωσης της Εκκλησίας, της οποίας το Άγιο Πνεύμα «όλον τον θεσμόν συγκροτεί» (Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού της Πεντηκοστής).
Η περίοδος από την Πεντηκοστή μέχρι τα έσχατα, υλοποιείται η εντολή του Αναστάντος Ιησού «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματθ. 28,19).
Ας ακούσουμε τους Πατέρες της Εκκλησίας, όπου δια μέσου του Αγίου Πνεύματος  μας στηρίζουν και καθοδηγούν, όχι ως εκείνο το πλήθος,  «χλευάζοντες ἔλεγον ὅτι γλεύκους με μεστωμένοιεἰσί», γιατί όπως είπε και ο  Κύριος Ιησούς Χριστός «ΤὸΠνεῦμαὅπου θέλει πνεῖ».  Ὁ ἄνεμος πνέει ὅπου θέλει• ἀκοῦςτὴ βοή του, ἀλλὰδὲν ξέρεις ἀπὸποῦἔρχεταικαὶποῦ πηγαίνει. Ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ καθέναν ποὺ γεννιέται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα» ( Ιωαν. 3,8).
Γιαυτό και εμείς καθημερινά, ταπεινά και με κατάνυξη ας ικετεύουμε με την ωραία προσευχή:
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύµα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ηµίν και καθάρισον ηµάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ηµών. Αµήν.


Γράφει η κ.Μαρία Λαού
0Shares

Αφήστε μια απάντηση

error: Ευχαριστούμε