του Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἰερεμία : Η Θεολογία του Σταυρού και του Εσταυρωμένου Κυρίου μας

Hits: 47

  1. Καί τήν σημερινή Κυριακή, δελφοί χριστιανοί, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ ἰδιαίτερα τόν τίμιο Σταυρό, γιατί νομάζεται «Κυριακή μετά τήν ψωσιν τοτιμίου Σταυρο». Τήν ορτή ατή τήν ορτάσαμε χθές-προχθές. Καί λόγος μας σήμερα, λοιπόν, θά εναι πάλι γιά τόν Σταυρό τοΚυρίου. – Στό προηγούμενο κήρυγμά μου σς επα τι γιά τήν σωτηρία μας πρεπε νά σταυρωθεῖ ὁ Χριστός. Τό πρεπε λέγεται «δε». Καί Χριστός επε, «οτως ψωθναι δε τόν Υό τοῦ Ἀνθρώπου» (βλ. ω. 3,14). πρεπε, λοιπόν, νά σταυρωθεῖ ὁ Χριστός, γιατί διαφορετικά δέν θά σωζόμεθα. Ατό τό δόγμα, ατή ἡ ἀλήθεια, κηρύττει τήν τιμή στόν Τίμιο Σταυρό. Θά ξηγήσουμε λλοτε, μέ περισσότερα λόγια σέ λλο κήρυγμά μας, γιατί ὁ Ἰησος Χριστός πρεπε νά σταυρωθε, γιά νά σωθομε μες. Εναι μεγάλη θεολογία ατό καί θέλει διαίτερο λόγο.
  2. δθέλω νά πμόνο γιατό τό θέμα τι οἱ Ἰουδαοι, οἱ ὁποοι περίμεναν τόν Μεσσία ς να νδοξο πολιτικό γέτη, πού θά ξεγείρει τόν λαό ναντίον τν Ρωμαίων, δέν μποροσαν να δεχθον τόν ησο, να κρεμασμένο στό ξύλο τοσταυρο, γιά Μεσσία. Καί μως τσι, ς σταυρωμένο, παρουσίαζε τόν Μεσσία Παλαιά Διαθήκη, πού ταν Βίβλος τν ουδαίων. Πρτος Μωυσς εχε πεστούς ουδαίους: «ψεσθε τήν ζωήν μν κρεαμένην πέναντι τν φθαλμν μν». Καί μάλιστα προέβλεψε τήν πιστία τους καί τούς επε κόμη: «Καί ομή πιστεύσητε τζωῇ ὑμν» (Δευτ. 28,66)! λλά καί ὁ Ἠσαΐας εχε παρουσιάσει τόν Μεσσία ς μνό πορευόμενο γιά σφαγή καί επε: «ς πρόβατον πί σφαγήν χθη, καί ς μνός ναντίον τοκείροντος ατόν φωνος» (σ. 53,7). Καί γιά τόν ερεμία, πού ζωή του προτύπωνε τόν Μεσσία, επαν οἱ ἐχθροί του νά τόν θανατώσουν μέ τό νά τοβάλουν θανατικό ξύλο στό ψωμί του:  «Δετε μβάλωμεν ξύλον ες τόν ρτον ατο» (ερ. 11,19). Καί τι ὁ Ἰησος Χριστός πού σταυρώθηκε εναι Θεός τό εχε πεῖ ὁ Ἔσδρας. Επε: «Ελογητός Κύριος ὁ ἐκπετάσας τάς χερας ατο(δηλαδή, πού σταυρώθηκε) καί σώσας τήν ερουσαλήμ κατέναντι τν φθαλμν μν». Καί πως μς επε τό Εαγγέλιο τς προηγούμενης Κυριακς, ταν οἱ ὄφεις θανάτωναν τόν λαό, Μωυσς, μέ τήν ντολή τοΘεο, κρέμασε φι σέ ξύλο καί επε γιατό τό σημεο: «Τοτο προσέχετε καί ομή ποθάνητε» (ριθμ. 21,8.9). Καί Δαβίδ πάλι, μιλώντας ς κ προσώπου τοΜεσσία, επε γιά τό πάθημά Του στόν Σταυρό: «ρυξαν χεράς μου καί πόδας μου, καί διεμερίσαντο τά μάτιά μου αυτος, καί πί τόν ματισμόν μου βαλον κλρον» (Ψαλμ. 21,17.19). Γιατό καί τελικά λέγει Χρυσόστομος στόν πιστο ουδαο: «δει (= πρεπε) τόν Χριστόν σταυρωθναι, παράνομε καί γνώμων ουδαε, τι νόμος καί οπροφται οτως κήρυξαν, σώζεσθαι τήν νθρωπότητα διά Χριστο»!
  3. λλά καί γιά τόν διο τόν τίμιο Σταυρό Θεός δωσε σημεο καί τόν παρουσίασε ς σωτήριο: ν, πως διαβάζουμε στό βιβλίο τοπροφήτου εζεκιήλ, λοι οἱ ἄνομοι καί μή νήκοντες στόν Θεό θά θανατώνοντο, μως τά τέκνα τοΘεο, τά χοντα στά μέτωπά τους τό σημεο ΤΑΒ, δηλαδή, τόν Σταυρό, θά σώζοντο πό τήν καταδίκη καί τήν καταστροφή (βλ. εζ 9,4.6). Σταυρός εναι τό σημεο, πού δωσε ὁ Ἴδιος Χριστός στήν νθρωπότητα γιά νά πιστέψουν. Θυμηθετε, παρακαλ, κείνη τήν σκηνή πού οΦαρισαοι ζήτησαν πό τόν Χριστό να σημεο γιά νά πιστέψουν. Καί Χριστός τούς επε τι ς τέτοιο σημεο θά τούς δοθετό σημεο τοπροφήτου ων(Ματθ. 12,32). Ποιό εναι ατό; ΟΠατέρες ρμηνεύουν τι εναι Σταυρός καί θάνατος καί ταφή καί ἡ ἀνάσταση τοΧριστο. Kαί θυμηθετε πάλι, χριστιανοί μου, τόν λόγο το Χριστο πού επε στούς ουδαίους: «ταν ψώσετε (δηλαδή, ταν σταυρώσετε) τόν Υό το νθρώπου, τότε θά γνωρίσετε τι εμαι γώ εμι”» (= Γιαχβέ Θεός). Δηλαδή, μέ τήν σταύρωση τοῦ ἸησοΧριστοφάνηκε θεϊκή Του δύναμη. Πραγματικά, μετά τήν σταύρωση τοΧριστοῦ ἔπαυσαν τά ουδαϊκά θη καί τότε ξαπλώθηκε τό κήρυγμα στά πέρατα τς οκουμένης.
  4. Χριστιανοί μου, πρέπει νά τιμμε πάντοτε καί μέ βαθειά ελάβεια τόν Τίμιο Σταυρό, τοῦ ὁποίου τήν παγκόσμια ψωση ορτάσαμε προχθές. Καί ταν λέγω νά τιμμε τόν Τίμιο Σταυρό ννοκαί τόν σταυρωθέντα πάνω σατόν ησοΧριστό, τόν σταυρωμένο Χριστό. λλά πρέπει νά γνωρίζουμε γιατί σταυρώθηκε ὁ Ἰησος Χριστός, γιά νά τιμμε τό πάθος Του. πως λέγει κάπου, σέ μία ραία του μιλία στήν νάσταση τοΧριστοῦ ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, ταν σέ ρωτάει ὁ ἄπιστος ουδαος, γιατί σταυρώθηκε Χριστός, σύ νά τοῦ ἀπαντς: «Γιά νά σταυρώσει τόν Διάβολο». Καί ταν σολέγει, γιατί κρεμάστηκε σέ ξύλο, σύ νά τολές: «Γιά νά νακαλέσει τήν μαρτία πού καναν οπρωτόπλαστοι στό ξύλο, στό δένδρο, ταν φαγαν πό τόν παγορευμένο καρπό». Καί ταν πάλι σέ ρωτ, γιατί φόρεσε κάνθινο στέφανο, σύ νά τοῦ ἀπαντς: «Γιά νά κριζώσει τά γκάθια καί τούς τριβόλους πού φερε ἡ ἁμαρτία τοῦ Ἀδάμ.

    >πως Χριστός γεννήθηκε πό γυναίκα γιά νά παλείψει πό τούς νθρώπους τήν μαρτία πού φερε Εα, τσι καί δ. Τήν γπού γεωργήθηκε μέ γκάθια, πό τήν νυπακοή τν πρωτοπλάστων, Χριστός, πού φόρεσε γκάθια στήν κεφαλή Του, κανε, μέ τήν πακοή Του, μερωτέρα. Καί ν πάλι σέ ρωτᾶ ὁ Ἰουδαος, γιατί Χριστός πιε ξος καί χολή, νά τολές: «Γιά νά ξεμέσουμε μες τό θανατηφόρο δηλητήριο, πού πιαμε μέ τήν μαρτία τοῦ Ἀδάμ». Γιατί, χολή κείνη τοΧριστοστό Σταυρό, «μόν γέγονε γλύκισμα», λέγει Χρυσόστομος. «Καί τό ξος κενο μόν γέγονεν αμα»!  5. λλά Χριστός μς επε καί συγκεκριμένο τρόπο, πς νά τιμομε τόν Σταυρό. Γιά εκενον πού θέλει νά εναι τοΧριστο, Χριστός επε: (α) «παρνησάσθω αυτόν» καί (β) «ράτω τόν Σταυρόν ατοκαί κολουθήτω μοι» (Μάρκ. 8,35). Γιά τό τί σημαίνει τό πρτο, τό νά παρνηθομε τόν αυτό μας, ς τό μάθουμε πό τό τί σημαίνει τό νά παρνηθομε κάποιον. Σημαίνει τι δέν τόν νοιαζόμαστε, δέν τόν λυπούμαστε, οτε τόν βοηθμε καί ς παθαίνει τά χειρότερα. τσι, λοιπόν, καί τό νά ρνηθομε τόν αυτό μας σημαίνει νά μήν νοιαζόμαστε γιά τόν αυτό μας, κόμη καί νά μήν τόν λυπούμαστε, ταν πάσχει γιά τήν γάπη τοΧριστο. Σημαίνει τι γιά τήν πίστη στόν    Χριστό πρέπει νά παραδίδουμε τόν αυτό μας σέ κινδύνους καί σέ γνες καί νά τά ποφέρουμε πρόθυμα ατά, σάν νά συμβαίνουν ξένο πρόσωπο, πού τό χουμε παρνηθε. Καί τό δεύτερο πάλι, τό «ράτω τόν σταυρόν ατο», σημαίνει τό διο. Δέν σημαίνει πλς τό νά βαστάζουμε στό χέρι νά φέρουμε πάνω μας τόν Σταυρό, λλά σημαίνει ατό πού λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος: Σημαίνει τι γιά τήν πίστη καί τήν γάπη τοΧριστο, πρέπει νά εμαστε παρατεταγμένοι σέ κινδύνους, νά εμαστε τοιμοι γιά καθημερινό θάνατο καί γιά σφαγή, πως τό επε ὁ ἀπόστολος Παλος, «καθ᾽ ἡμέραν ποθνήσκω» (MPG 50,825.52.837).

Εχομαι, δελφοί μου, μέ τήν διδασκαλία τν γίων Πατέρων νά νοήσουμε τήν θεολογία τοΤιμίου Σταυρο, πού ορτάσαμε προχθές τήν παγκόσμια ψωσή Του, καί μέ τήν Χάρη τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας νά ζομε τήν θεολογία ατή μέ σκητικό βίωμα καί μέ θυσιαστική προσφορά.

 

Μέ πολλές εχές,

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας

19Shares
Like
error: Ευχαριστούμε