του Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμία :Εὐαγγελικῆ περικοπῆ τῆς ΙΔ´ Ματθαίου ὁμιλεῖ γιά χαρά γάμου, δηλαδή γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ

Hits: 7

Aδελφοί χριστιανοί, θά εναι μιά πλῆ ἀνάλυση τς εαγγελικς περικοπς τς ΙΔ´ Ματθαίου, πού κούσαμε σήμερα στήν θεία Λειτουργία. Τήν προηγούμενη Κυριακή κούσαμε γιά τήν παραβολή τν νθρωποκτόνων μπελουργν. παραβολή κείνη δήλωνε τό θάνατο τοΧριστο. σημερινή μας μως εαγγελική περικοπή μιλεγιά χαρά γάμου, δηλαδή γιά τήν νάσταση τοΧριστο. Καί οδυό μως παραβολές μιλον γιά τήν πείθεια τν ουδαίων. Στήν προηγούμενη παραβολή ζητήθηκαν πό τούς ουδαίους «καρποί», καί γιατό ατοί γιναν φονες, πως εδαμε. λλά καί στήν σημερινή εαγγελική περικοπή Θεός καλετούς ουδαίους σέ γάμο. Καί μως ατοί γίνονται γνώμονες καί πειτα γίνονται καί φονες τονυμφίου. λλά, θά ρωτήσετε, γιατί διαβάζονται τώρα οεαγγελικές ατές περικοπές, πού σχετίζονται μέ τόν θάνατο τοΧριστο; Σς τό επα καί λλοτε, δελφοί, μέ φορμή λλη εαγγελική περικοπή. Οπερικοπές ατές εναι σχετικές μέ τόν θάνατο τοΧριστο, γιατί μς προετοιμάζουν γιά τήν μεγάλη ορτή τοΣταυρο, 14η Σεπτεμβρίου, ἡ ὁποία εναι σάν μιά Μεγάλη Παρασκευή.

  1. λλά ς ρθουμε στήν σημερινή εαγγελική περικοπή. Θεός κάνει γάμο τοΥοΤου, τοῦ ἸησοΧριστοκαί τόν συνάπτει μέ κάθε ραία ψυχή, ἡ ὁποία τόν δέχεται. Χριστός, δελφοί μου, εναι Νυμφίος καί ἡ Ἐκκλησία, πως καί κάθε ψυχή, εναι νύμφη. Οδολοι, οἱ ὁποοι στάλθηκαν στήν ρχή, πως λέγει τό Εαγγέλιο, γιά νά καλέσουν τούς κεκλημένους στόν γάμο, εναι οπερί τόν Μωυσέα. λλά οἱ Ἰουδαοι δέν πείστηκαν σατούς καί δέν δέχτηκαν τόν λόγο τοΘεο, πού γιατούς ταν γάμος, ταν χαρά πνευματική. πειτα Θεός, μς λέγει πάλι τό σημερινό Εαγγέλιο, στειλε λλους δούλους, δηλαδή τούς προφτες, λλά καί σατούς ρνήθηκαν οἱ Ἰουδαοι νά συνάψουν δεσμό (γάμο) μέ τόν Θεό. Μάλιστα δέ τούς κακοποίησαν. Ομετριώτεροι πό τούς ουδαίους δέν κακοποίησαν τούς ποσταλέντες σατούς προφτες, λλά διαφόρησαν γιά τό θεο προσκλητήριό τους, «μελήσαντες», μς επε τό Εαγγέλιο (στίχ. 5). Καί ντί τογάμου προτίμησαν μέν νας τόν «διον γρόν», δέ λλος τήν «μπορίαν ατο». «γρός διος», πως ρμηνεύουν οΠατέρες, εναι τό σμα τοκαθενός. ρα ατός πού προτίμησε τόν γρό του καί χι τό προσκλητήριο τοΘεογιά τόν θεο γάμο, εναι κενος πού θέλει νά ζήσει φιλόσαρκο καί τρυφηλό βίο. Καί ὁ ἄλλος πού προτίμησε τήν μπορία του, ντί τοθείου γάμου εναι ατός πού περισσότερο πό τά πνευματικά χει σάν σκοπό του τήν φιλοκέρδεια. ρα, πως λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, σοι ποτυγχάνουν στόν πνευματικό τους δεσμό μέ τόν Χριστό καί στήν στίαση μαζί Του, εναι πό τά δύο ατά: πό τήν σωματική δονή καί πό τήν φιλοκέρδεια. Ο«ταροι» καί τά «σιτιστά», πού λέγει παραβολή, τι χει τό τραπέζι τογάμου (στίχ. 4), κατά τήν ρμηνεία πάλι τν γίων Πατέρων, εναι Παλαιά καί Καινή Διαθήκη. μέν Παλαιά Διαθήκη κφράζεται μέ τούς «ταύρους», γιατί χει ζωοθυσίες. δέ Καινή Διαθήκη κφράζεται μέ τά «σιτιστά», γιατί στήν Καινή Διαθήκη προσφέρουμε στό θυσιαστήριο τό πρόσφορο γιά τήν θεία Λειτουργία, πού εναι πό σίτο («σιτιστά»). Θεός λοιπόν μς καλεστήν κκλησία Του γιά νά φμε τά γαθά τς Παλαις καί τς Καινς Διαθήκης! ς παρατηρήσουμε κόμη, χριστιανοί μου, τι ατούς πού καλεῖ ὁ Θεός γιά τό τραπέζι τογάμου ταν δη κεκλημένοι, γιατό καί λέγει στούς δούλους Του «επατε τος κεκλημένοις» (στίχ. 4). Ατή κλήση εναι κλήση πρός τό καλό, πού τήν χουμε κ φύσεως λοι οἱ ἄνθρωποι, γιατί τήν βαλε Θεός στόν καθένα μας.
  2. πειδή οπροηγούμενοι δολοι, Μωυσς καί οπροφτες, δέν πεισαν τούς ουδαίους νά λθουν νά συνάψουν θεο γάμο μέ τόν Θεό, στειλε Θεός λλους, τούς ποστόλους Του, γιά νά καλέσουν τώρα τούς θνικούς στόν θεο γάμο. Ατοί δέν βάδιζαν τήν ληθινή δό, γιατό καί επε τό Εαγγέλιο τι ταν «παρά τάς διεξόδους τν δν». Οἱ ἐθνικοί ταν εδωλολάτρες, οδέ θεοί τους, πως Δίας καί Διόνυσος καί ἡ Ἀφροδίτη καί λοι οἱ ἄλλοι, ταν οσυνήγοροι τν μαρτωλν παθν τους. Οἱ Ἀπόστολοι τώρα, χριστιανοί μου, ρμώμενοι πό τήν ερουσαλήμ πρός τά θνη, συγκέντρωσαν πολλούς θνικούς, «πονηρούς τε καί γαθούς», καί τούς συγκέντρωσαν στό τραπέζι τογάμου, δηλαδή στήν κκλησία. εσοδος στήν κκλησία γίνεται χωρίς διάκριση, γιατί καλονται πό τήν Χάρη τοΘεοῦ ὅλοι, «γαθοί καί πονηροί» (στίχ. 10). ζωή μας μως μετά τήν εσοδό μας στήν κκλησία πρέπει νά εναι καθαρή. Δέν πρέπει νά εμαστε πλς κλητοί, λλά καί κλεκτοί (στίχ. 14). Γιατό καί στήν σημερινή εαγγελική περικοπή παρουσιάζεται βασιλεύς νά κάνει ξέταση ατν πού λθαν στόν γάμο τοΥοΤου καί τόν βλέπουμε νά κδιώκει πό τόν γάμο τόν νθρωπο κενον, ὁ ὁποος δέν εχε «νδυμα γάμου» (στίχ. 11). Καί μάλιστα ατόν, λέγει τό Εαγγέλιο, τόν πέστειλε στό «σκότος τό ξώτερον» (στίχ. 13). πό ατό, χριστιανοί μου, ς καταλάβουμε τι γιά νά νήκουμε στόν Χριστό, γιά νά εμαστε δικοί Του, πρέπει νά χουμε βίο καθαρό, πρέπει νά χουμε «νδυμα γάμου», δηλαδή χι ρυπαρά νδύματα. «νδυμα γάμου» λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, σημαίνει τι πρέπει νά ντυθομε μέ σπλάγχνα οκτιρμν, μέ χρηστότητα καί μέ φιλαδελφία. Διαφορετικά θά πμε στό «σκότος τό ξώτερον», καί «κεῖ ἔσται κλαυθμός καί βρυγμός τν δόντων» (στίχ. 13). λλοίμονό μας, χριστιανοί. λλά, χι, μή γένοιτο, Χριστέ μου, μή γένοιτο νά χωριστομε πό Σένα. Θέλουμε νά εμαστε πάντοτε μαζί, καί στόν παρόντα καί στόν μέλλοντα αἰῶνα. Δός μας τήν Χάρη Σου, γιά νά πλύνουμε μέ τήν μετάνοιά μας τό νδυμα τς ψυχς μας καί νά γίνει ατό «νδυμα γάμου» κατάλληλο γιά τόν θεο Σου νυμφώνα, ΑΜΗΝ!

 

Μέ πολλές εχές,

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας

34Shares
Like
error: Ευχαριστούμε