του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων: Τοῖς πίστει καί νῦν ἐπιτελοῦσι τήν μνήμην σου, Ἀλέξανδρε πά­τερ, θαυματουργέ, μή ἐλλίπῃς ὑπε­ρεύχεσθαι

Hits: 3

«Τοῖς πίστει καί νῦν ἐπιτελοῦσι τήν μνήμην σου, Ἀλέξανδρε πά­τερ, θαυματουργέ, μή ἐλλίπῃς ὑπε­ρεύχεσθαι».

Μεταξύ τῶν τριῶν ἁγίων ἀρχι­ε­πισκόπων Κωνσταντινουπόλεως, τή μνήμη τῶν ὁποίων ἑορτάζει σή­μερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ Ἀλεξάνδρεια τιμᾶ ἰδιαιτέρως τόν παλαιότερο ἀπό αὐτούς, τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο, στόν ὁ­ποῖο εἶναι ἀφι­ε­ρωμένος καί ὁ πε­ρι­καλλής καί πα­νη­γυρίζων σήμερα ἱερός αὐτός να­ός, προϊόν τῆς ἀγάπης καί τοῦ σεβασμοῦ σας πρός τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο.

Tόν τιμᾶ ὡς ἕναν ἀπό τούς πα­τέ­ρες τῆς πρώτης Οἰκουμενικῆς Συ­νό­­δου, πού ὑπερασπίσθηκε τό ὀρ­θό­­δοξο δόγμα ἔναντι τῶν κακο­δο­ξιῶν τοῦ Ἀρείου.

Τόν τιμᾶ ὡς ἕναν σοφό καί συνε­τό ἱεράρχη καί ἀρχιεπίσκοπο πού ἐποίμανε τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό τῆς Κωνσταντι­νου­πόλεως μέ στοργή καί ἀγάπη σέ ἐποχές ταρα­χώδεις καί δύσκο­λες ἐπί εἰκοσι­τρία χρόνια.

Τόν τιμᾶ γιά τό ὀρθόδοξο ἦθος του καί τόν ἄμεμπτο βίο, χάρη στά ὁποῖα ὄχι μόνο ἀνῆλθε στόν ἀρ­χι­ε­πισκοπικό θρόνο τῆς βασιλί­δος τῶν πόλεων, ἀλλά καί ἐνθρονί­σθη­κε στίς ψυχές τοῦ λαοῦ τοῦ Βυζα­ντίου, πού τόν σεβόταν καί τόν τι­μοῦσε ὡς ἅγιο καί πρίν ἀκό­μη ἀπό τήν κοίμησή του.

Αὐτό ὅμως πού ἔκανε τόν ἑορτα­ζόμενο ἅγιο Ἀλέξανδρο νά ξεχω­ρί­ζει καί νά διακρίνεται, ἀλλά καί νά φθάσει στήν ἁγιότητα, καί αὐ­τό πού μποροῦμε καί ἐμεῖς νά προ­σπαθήσουμε νά μιμηθοῦμε ἀπό τή ζωή του εἶναι ἡ πίστη καί ἡ προ­σευ­­χή του.

Ἄνθρωπος τῆς πίστεως ὁ τιμώ­με­νος ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντι­νου­πόλεως στήριξε στήν ἀκράδα­ντη πίστη του στόν Θεό τόσο τήν προσπάθειά του νά ἀποκρούσει τά ἐπιχειρήματα τοῦ αἱρεσιάρχου Ἀρείου κατά τήν πρώτη Οἰκου­με­νική Σύνοδο, ὅσο καί νά ἀποκα­τα­στήσει τήν εἰρήνη καί τήν κανο­νι­κή τάξη στήν Ἐκκλησία τῆς Κων­σταντινουπόλεως πού εἶχε διατα­ραχθεῖ ἀπό τίς ἐνέργειες τῶν ὀπα­δῶν τοῦ Ἀρείου.

Ἦταν ὅμως καί ἄνθρωπος τῆς προ­σευ­χῆς πού γνώριζε ὅτι ἡ δύ­να­μη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀσή­μα­ντη μπρο­στά στή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖ­ος τή δίδει σέ ὅσους ζητοῦν τήν ἐνίσχυσή του στόν ἀγώ­να καί τίς πνευματικές τους προσπάθειες. Γι᾽ αὐτό καί καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τῶν ἀγώνων του κατά τοῦ Ἀρείου ἀλλά καί στά ἑπόμενα χρόνια, κα­τά τά ὁποῖα ἡ αἵρεση ταλαι­πωροῦ­σε τήν Ἐκκλησία, πα­ρό­τι οἱ διδα­σκα­λίες της εἶχαν κα­τα­δικασθεῖ ἀπό τήν πρώτη Οἰκου­μενική Σύ­νοδο, ὁ ἅγιος Ἀλέξαν­δρος προσευ­χόταν καί παρακα­λοῦ­­σε μέ πίστη τόν Θεό νά ἀπαλ­λάξει τήν Ἐκκλη­σία καί τόν λαό του ἀπό τίς αἱρε­τικές διδασκαλίες, λέγοντας σύμ­φω­να μέ τόν βιογρά­φο του: «Ἄν ἡ πίστη τῆς Ἐκκλη­σίας εἶναι ὀρθή, τότε ὁ Θεός ἄς ἀπο­δώσει τό δίκαιο καί ἄς μήν ἐπι­τρέψει ἡ αἵρεση νά νομισθεῖ ὡς εὐσέβεια».

Καί ὁ Θεός ἄκουσε τήν προσευχή του καί σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεσή του, «πάντα ὅσα ἐάν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψε­σθε», δηλαδή ὅλα ὅσα ζητήσετε μέ πίστη στήν προσευχή σας, θά τά λάβετε, ἐξεπλήρωσε καί τό αἴτημα τοῦ ἐκλεκτοῦ του δούλου, τοῦ ἁ­γίου Ἀλεξάνδρου, καί ἀπάλλαξε τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό ἀπό τίς κακοδοξίες τῆς αἱρέσεως.

Τιμώντας, λοιπόν, καί ἐμεῖς σή­με­ρα, ἀδελ­­­φοί μου, τόν ἅγιο αὐτόν ἀρ­χιεπίσκοπο Κωνσταντινουπό­λεως, τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο, ἄς προσπα­θή­σουμε νά μιμηθοῦμε αὐ­τά τά δύο χαρακτηριστικά γνωρί­σμα­τα τῆς ζωῆς του, τήν πίστη καί τήν προσευχή του. Διότι μπορεῖ ἐμεῖς νά μήν ἔχουμε νά ἀντιμετω­πί­σου­με τίς δυσκολίες καί τίς ἀντι­­ξο­ότητες πού ἀντιμετώπισε ὁ ἅγι­ος Ἀλέξανδρος μέ τόν Ἄρειο καί τή διδασκαλία του, ἀλλά ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς καλεῖται στή ζωή του νά ἀντιμετωπίσει διάφο­ρες δυσκο­λί­ες, εἴτε προσωπικές εἴτε ἐπαγ­γελ­ματικές εἴτε οἰκογε­νεια­κές εἴτε καί πνευματικές. Καί πολλές φο­ρές προσπαθοῦμε νά τίς ἀντιμε­τωπίσουμε μέ τίς δικές μας ἀν­θρώ­­πινες καί πεπερασμένες δυ­νά­­μεις, καί ἀποτυγχάνουμε καί ἀπο­­γοητευόμεθα. Ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι ὁ Θεός θέτει στή διάθεσή μας καί τή δική του δύναμη, ἀρκεῖ νά τήν ζη­τοῦμε μέ πίστη, ἀρκεῖ νά τήν ζητοῦμε ἀπευθυνόμενοι στήν ἀγά­πη του μέ θερμή προσευχή καί ὄχι βιαστική καί ἐπιπόλαιη.

Καί ἄν ζητοῦμε τή δύναμη τοῦ Θεοῦ στήν προσευχή μας, πιστεύ­ο­ντας ὅτι εἶναι ἰσχυρή καί ἀκατα­νί­κητη καί τίποτε δέν μπορεῖ νά ἀντι­σταθεῖ σέ αὐτή, τότε, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός θά μᾶς τήν δώσει, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουμε μέ τή χά­ρη του καί νά νικήσουμε ὅλα τά ἐμπόδια καί τίς δυσκολίες πού συ­ναντοῦμε στή ζωή μας, κατά τήν ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ: «ὁ πιστεύ­ων εἰς ἐμέ τά ἔργα ἅ ἐγώ ποιῶ κἀ­κεῖνος ποιήσει καί μείζονα τούτων ποιήσει».

Ἄς προσευχόμεθα, λοιπόν, μέ πί­στη στόν Θεό καί ἄς ἐπικα­λούμεθα καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Ἀλε­ξάνδρου, ὥστε μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ νά νικοῦμε καί τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς καί τά πάθη μας καί τούς πειρασμούς πού συναντοῦμε, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά κληρονομή­σου­με καί ἐμεῖς τήν αἰώνια ζωή τήν ὁποία ἀπολαμβάνει ἤδη καί ὁ τι­μώ­­μενος σήμερα προστάτης τῆς ἐνορίας σας, ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος, ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό­λεως

44Shares
Like
error: Ευχαριστούμε