του Αρχιμανδρίτη π. Ανδρονίκου Αλεξάκη : Με μια παραβολική εικόνα ο Χριστός μας προσκαλεί στο αυτονόητο

Hits: 213

Ευαγγέλιο Κυριακής: Λουκ. η΄ 4-15

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· 5 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· 6 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9  Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; 10 ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. 11 ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· 12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 13 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ρίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. 15 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇΠολύ όμορφο της Κυριακής 14 Οκτωβρίου το  Ευαγγελικό κείμενο όπως όλο το κείμενο του Ευαγγελίου! Με μια παραβολική εικόνα ο Χριστός μας προσκαλεί στο αυτονόητο. Και το αυτονόητο είναι ότι όλοι μας με ζήλο, αγάπη και προθυμία να καλλιεργούμε το χωράφι της ψυχής μας ώστε να μην πεθάνουμε από πνευματική αφυδάτωση . Χιλιάδες ψυχές συνθέτουν τις κοινωνίες των ανθρώπων που είναι διαφορετικές μεταξύ τους άλλες ζωντανές και δραστήριες και άλλες μίζερες από ζωή και ζωντάνια. Όπως και οι καρποί, άλλοι έχουν την δύναμη της ζωής μέσα τους και άλλοι είναι ζωντανοί νεκροί. Ο Ευαγγελικός Λόγος είναι αυτή η ζώσα δύναμη που καλλιεργεί την ζωή ,της δίνει νόημα, ζωντάνια, της δίνει την δυναμική της προοπτικής. ….Ο Ευαγγελικός Λόγος είναι η ΖΩΗ γιατί είναι ο ίδιος ο ΧΡΙΣΤΟΣ! Άρα εάν θέλουμε να καλλιεργήσουμε την ψυχή μας δεν αρκούν οι γνώσεις του κόσμου αλλά κυρίως και πάνω από όλα χρειάζεται ο ΧΡΙΣΤΟΣ που νοηματοδοτεί την γνώση. Χρειάζεται ο θείος σπόρος σε γόνιμο χωράφι για να καρπίσει Η ΖΩΗ δηλαδή ο ΧΡΙΣΤΟΣ! !!(ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ )

Γράφει ο Αρχιμανδρίτης π.  Ανδρόνικος Αλεξάκης

 

 

 

86Shares
Like
error: Ευχαριστούμε