του Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἰερεμία : Γιά τόν καταραμένο τόν Διάβολο

Στίς κακές λοιπόν ἐπιθυμίες καί τούς κακούς λογισμούς, πού μᾶς προσφέρει ὁ Διάβολος γιά νά πράξουμε τό κακό, ἐμεῖς νά τοῦ λέγουμε, «ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ». Γκρεμοτσακίσου Διάβολε, τρισκατάρατε Διάβολε, ἐσύ πού φθόνησες τήν Παναγία μας, πού ἐμεῖς ἀγαποῦμε καί προσκυνοῦμε

Hits: 272

Γνωστό εναι τό  Εαγγέλιο, της Κυριακής 21 Οκτωμβρίου δελφοί χριστιανοί, γιατί τό κομε καί λλη φορά τό χρόνο, τήν περίοδο τοΜατθαίου. Καί λλη φορά σς μίλησα πάνω στήν σημερινή εαγγελική περικοπή καί δέν θέλω νά σς λέγω τά δια, ν καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγει ὅτι τό νά ἐπαναλαμβάνει τά ἴδια στούς χριστιανούς δέν τοῦ εἶναι βαρετό, γιατί αὐτό γίνεται γιά τήν ἀσφάλειά τους, γιά τήν σταθερότητά τους δηλαδή στήν πίστη. Τό θέμα γιά τό ὁποῖο θά σᾶς μιλήσω σήμερα θά εἶναι γιά τόν καταραμένο τόν Διάβολο, γιά τόν Σατανᾶ, ὅπως λέγεται διαφορετικά. Καί προτίμησα αὐτό τό θέμα, γιατί γι᾽ αὐτόν καί γιά λεγεώνα δαιμόνων, μιλοῦσε τό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο, πού εἶχαν καταλάβει τόν ἄνθρωπο τῆς χώρας τῶν Γαδαρηνῶν καί τόν ἔκαναν δυστυχισμένο.Κατά πρτον, χριστιανοί μου, θέλω νά σς πατό τό σοβαρό καί βασικό, τι πάρχει Διάβολος. Διάβολος εναι μιά πραγματική καί ζωντανή παρξη καί δέν εναι κάτι τό φηρημένο, σάν μιά κακή δύναμη νά πομε. Τό λέγω ατό, γιατί πολύ παλαιότερα, νας φημισμένος καθηγητής τοΠανεπιστημίου επε πό τήν πανεπιστημιακή δρα στούς φοιτητές τι δέν πάρχει Διάβολος. Δημιούργησε ταραχή στούς φοιτητές λόγος ατός τοκαθηγητο, λλά ζοσε τότε νας λλος φημισμένος καί κορυφαος διδάσκαλος τν θεολογικν γραμμάτων, καθηγητής Χρστος νδροτσος. Οφοιτητές λοιπόν κατέφυγαν στόν καθηγητή ατόν καί τοεπαν τόν σκανδαλισμό τους γιά τό κουσμα πό πανεπιστημιακή δρα τι δέν πάρχει διάβολος καί καθηγητής νδροτσος επε: «Πώ, πώ…! Μεγάλη αρεσις λόγος ατός, τε (= διότι) τοῦ ἸησοΧριστοῦ ἐλθόντος να λύστά ργα τοΔιαβόλου»! (Α΄ ωάν. 3,8). Γιατό, λοιπόν, πειδή Διάβολος εναι πρόσωπο καί χι μία φηρημένη δύναμη, πολλοί τό ρχικό γράμμα τς λέξης «Διάβολος» τό γράφουν μέ κεφαλαο δέλτα (Δ). Καί ρθά πράττουν, γιατί τά κύρια νόματα πού ναφέρονται σέ παρκτά πρόσωπα γράφονται τό ρχικό τους μέ κεφαλαο.  

  1. Γιά τόν Διάβολο, χριστιανοί μου, θέλω νά πῶ ἔπειτα ατό πού ξέρετε, τι εναι καί ατός κτίσμα Θεοκαί δέν εναι κάποια προαιώνια κακή παρξη, στε νά πομε τι πάρχουν δύο κτιστες θεϊκές ρχές, μία καλή, Θεός μας, καί μία κακή, Διάβολος. Ατό πάλι, ν τό πομε, εναι μία λλη αρεση καί πλάνη, πού λέγεται διαρχία. χι! νας εναι Κύριος καί Θεός μας, ἡ Ἁγία Τριάς, Πατήρ, Υός καί τό γιο Πνεμα. Διάβολος εναι κτίσμα Θεο. λλά θά πεκανείς: κανε λοιπόν Θεός τό κακό, κάνοντας τόν Διάβολο; χι, χριστιανοί μου! ,τι βγκε πό τά χέρια τοΔημιουργοΘεοεναι «καλόν λίαν» (Γεν. 1,31). Θεός κανε τόν Διάβολο, χι μως κακόν, λλά τόν κανε πολύ καλόν, τόν κανε γγελο, ρχηγό μάλιστα τν γγέλων, γιατό καί λέγεται «ωσφόρος». λλά δέν τίμησε ὁ ῾Εωσφόρος τήν ψηλή του ατή θέση καί πεσε καί γινε Διάβολος. Τί συνέβηκε; Δέν γνωρίζουμε κριβς τί συνέβηκε, πς, δηλαδή, συνέβηκε πτώση τοῦ Ἑωσφόρου. Γιά τήν πτώση του μως χουμε τήν σαφμαρτυρία τοΚυρίου μας, ὁ Ὁποος λέγει, «θεώρουν τόν σατανν ς στραπήν κ τοορανοπεσόντα» (Λουκ. 10,18). λλά τό διατί κριβς γινε πτώση τοΔιαβόλου δέν χουμε σαφμαρτυρία πό τήν γία Γραφή. Γενικά πάρχει παράδοση στήν κκλησία μας τι Διάβολος ξέπεσε πό τήν ψηλή του θέση γιατί θέλησε νά λάβει τήν θέση τοΘεο· θέλησε νά στήσει τόν θρόνο του πάνω πό Ατόν. Καί χουμε πραγματικά τόν λόγο στόν προφήτη σαΐα πού λέγει: «Πς ξέπεσεν κ τοορανοῦ ὁ ἑωσφόρος;». Καί λέγει προφήτης γιατόν: «Σύ δέ επας ν τδιανοίσου· ες τόν ορανόν ναβήσομαι, πάνω τν στέρων τοορανοθήσω τόν θρόνον μου… σομαι μοιος τῷ Ὑψίστ» (14,12-14). λλά ατός λόγος, πως φαίνεται καθαρά πό τό κείμενο, λέγεται γιά νθρωπο (βλ. σ. 14,16), γιά τόν βασιλέα τς Βαβυλνος. Ατός εναι ὁ ἐδῶ ἑωσφόρος. Θά μπορούσαμε μως νά πομε τι τό χωρίο ατό τοῦ Ἡσαΐου λέγεται μέν γιά τόν βασιλέα τς Βαβυλνος, λλά παινίσσεται μέ κφράσεις του τήν πτώση τοῦ Ἑωσφόρου ες Διάβολο. Κρατομε λοιπόν τήν πίστη ατή, ἡ ὁποία λέγεται πό τούς γίους Πατέρες, τι Διάβολος γινε Διάβολος, πειδή θέλησε νά ψωθεῖ ὑπεράνω τοΘεο. λλά, πρό τν χριστιανοί μου, διάβασα σέ να σοβαρό καί βαθύ θεολογικό βιβλίο – δέν θυμμαι σέ ποιό – μιά λλη, παραπλήσια ρμηνεία τς πτώσης τοΔιαβόλου, πού μοῦ ἄρεσε διαίτερα καί πιθυμνά σς τήν π. κοστε: Διάβολος στήν ρχή, πως επαμε, ταν καθαρό πνεμα, γιατί ταν γγελος καί μάλιστα ὁ ἀρχηγός τν γγέλων. Σάν καθαρό, λοιπόν, πνεμα πού ταν εχε προγνωστικό χάρισμα. Καί μέ τό χάρισμά του ατό εδε πάνω πό ατόν νθρωπο δοξασμένο νά λάμπει καί νά στράπτει πολύ περισσότερο πατόν καί νά μνον καί νά δοξολογον τόν νθρωπο ατόν γγελοι καί νθρωποι. Ὁ Ἑωσφόρος φθόνησε τόν λαμπρότερο πό ατόν στήν δόξα του νθρωπο καί γιά τόν φθόνο του πρός Ατόν πεσε καί χασε τήν δική του δόξα. Ποιός εναι ὁ ἄνθρωπος ατός, πολύ λαμπρότερος πό τούς γγέλους καί μνούμενος περισσότερο πό ατούς; Εναι ΠΑΝΑΓΙΑ! στε, κατά τήν ρμηνεία ατή, Διάβολος ξέπεσε πό τήν ψηλή γγελική του θέση, γιατί φθόνησε τήν Παναγία μας, γιατί χθρεύθηκε τήν Παναγία μας. Καί φοῦ ἐχθρεύθηκε τήν Παναγία μας δέν μπορεῖ ἐμες νά τόν κάνουμε φίλο μας καί νά πράττουμε ατά πού μς λέγει. μες γαπμε τήν Παναγία, εμαστε δικοί Της καί εμαστε πό τήν γενιά Της. Μοῦ ἄρεσε, χριστιανοί μου, ατή ἡ ἑρμηνεία γιά τήν πτώση τοΔιαβόλου, καί κρατεστε την καί ατή παρακαλ, ς μία λλη ρμηνεία, γιά νά μισήσουμε περισσότερο τόν Διάβολο, φοατός φθόνησε καί μίσησε τήν Παναγία μας. Εναι τρισκατάρατος.
  2. Διάβολος πολέμησε μέ λύσσα τό ργο τοῦ ἸησοΧριστο, τοῦ ἀληθινοΜεσσία. Καί κατά πρτον θελε νά τόν μεταποιήσει καί νά τόν κάνει κοσμικό Μεσσία. Ατό φαίνεται διαίτερα μέ τούς πειρασμούς πού Τοπρόβαλε στήν ρημο μετά τό βάπτισμά Του. Τόν θελε ς Μεσσία νά δίνει ψωμί στόν λαό (βλ. Ματθ. 4,3), νά φαντάζεται καί νά δοξάζεται πό τούς νθρώπους (βλ. Ματθ. 4,6) καί νά χει βασίλεια καί ατοκρατορίες (βλ. Ματθ. 4,8). λλά ὁ Ἰησος πέκρουσε τίς κοσμικές προτάσεις τοΔιαβόλου καί μεινε ὁ ἀληθινός Μεσσίας, πως τόν εχαν προφητεύσει οπροφτες στήν Παλαιά Διαθήκη. λλά Διάβολος πολέμησε τόν Χριστό καί κατά τόν θάνατό Του. νατός ταν πού βαλε τά ργανά του νά θανατώσουν τόν Χριστό, μως δέν θελε τόν θάνατό Του διά τοΣταυρο, γιατί ατό θά φερνε τήν συντριβή τοΔιαβόλου. τσι, καί σταυρωμένος πού ταν Χριστός, Διάβολος βαζε τούς ουδαίους κάτω πό τόν Σταυρό νά Τοφωνάζουν, «κατέβα πό τόν σταυρό» (Μάρκ. 15,30). Γιατί τό κανε ατό; Γιατί, ν κατέβαινε Χριστός πό τόν σταυρό, τότε θά λεγε Διάβολος: «Βλέπετε, δέν εναι ατός Μεσσίας. Γιατί οΓραφές λέγουν τι Μεσσίας θά πεθάνει στόν σταυρό. φοατός κατέβηκε πό τόν σταυρό, δέν εναι ατός Μεσσίας. Μήν τόν πιστεύετε»! Καί χι μόνο τόν Μεσσία πολέμησε Διάβολος, λλά πολέμησε καί πολεμεμέ λύσσα καί τήν κκλησία Του μέ τούς τρες παραπάνω πειρασμούς, μέ τούς ποίους πολέμησε καί τόν δρυτή Της καί Νυμφίο Της, τόν ησοΧριστό. Διάβολος θέλει μία κκοσμικευμένη κκλησία, μία δηλαδή κκλησία πού νά σχολεται μόνο μέ τά οκονομικά προβλήματα τολαο, δίδοντας σατόν ψωμί καί μία κκλησία μέ μεγαλεα καί κοσμικά βασίλεια. τσι εναι οπαπικοί.
  3. λλά Χριστός μας, χριστιανοί μου, πέκρουε τόν Διάβολο καί τίς μεθοδεες τοΔιαβόλου. συντριβή δέ τοΔιαβόλου γινε κυρίως μέ τόν σταυρικό θάνατο τοΧριστο. Στήν πραγματικότητα, ταν σταυρώνετο Χριστός σταύρωνε, δηλαδή, κάρφωνε τόν Διάβολο. στι επε ὁ ἅγιος γνάτιος στόν ατοκτάτορα Τραϊανό. «χω τόν Χριστό στά στέρνα μου», τοεπε. «Γιά ποιόν Χριστό μολές;», τόν ρωτάει Τραϊανός. «Γιατόν πού σταυρώθηκε πί Ποντίου Πιλάτου;». Καί ὁ ἅγιος τοῦ ἀπάντησε: «Τόν νασταυρώσαντα τήν μαρτίαν μν μετά τοταύτης ερετο»!Χριστός δηλαδή σταυρούμενος σταύρωσε τήν μαρτία καί ατόν πού βρκε τήν μαρτία, δηλαδή, τόν Διάβολο. –δελφοί μου, μες νήκουμε στόν Χριστό. Τόν Διάβολο τόν ποκηρύξαμε. «πετάξω τόν Σαταν! «πεταξάμην»! Καί κόμη περισσότερο τόν φτύσαμε. «μπτυσον ατόν»!φο, λοιπόν, δέν νήκουμε στόν Διάβολο, ς ντιστεκόμαστε σατόν. Ὁ Ἀπόστολος μς λέγει: «ντίστητε τΔιαβόλκαί φεύξεται φ᾽ ὑμν» (ακ. 4,7).  λλά καλύτερος τρόπος πολεμικς κατά τοΔιαβόλου εναι περιφρόνηση σατόν καί σατά πού μς λέγει. Μς τόν πέδειξε Κύριός μας τόν τρόπο ατό μέ τόν λόγο Του, «παγε πίσω μου σαταν» (Ματθ. 4,10). Στίς κακές λοιπόν πιθυμίες καί τούς κακούς λογισμούς, πού μς προσφέρει Διάβολος γιά νά πράξουμε τό κακό, μες νά τολέγουμε, «παγε πίσω μου σαταν». Γκρεμοτσακίσου Διάβολε, τρισκατάρατε Διάβολε, σύ πού φθόνησες τήν Παναγία μας, πού μες γαπομε καί προσκυνομε.

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας

 

σσ.theodromion.gr :  Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση.
Στείλτε στο theodromion@gmail.com  άρθρα, ιστορικά Ιέρων Ναών -Μοναστηριών 
βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με
τους Αναγνώστες μας.

14Shares
Like
error: Ευχαριστούμε