Γράφουν οι Αρχιερείς

του Μητροπολίτη Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων : Αν θέλουμε να συναντήσουμε τον Χριστό πρέπει να βγούμε από τα τείχη του εγωισμού μας

Κοινοποίησε την Ανάρτηση μας αν σας φάνηκε ενδιαφέρον
Χρόνος Ανάγνωσης 3 Λεπτά
Listen to this article
0
(0)

Last Updated on: 8th Ιούνιος 2019, 10:11 πμ

Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ.Παντελεήμων

«Ἐξέλθετε ἔθνη, ἐξέλθετε καί λαοί καί θεάσασθε σήμερον τόν βασιλέα τῶν οὐ­ρανῶν ὡς ἐπί θρόνου ὑψηλοῦ, ἐπί πώλου εὐτελοῦς».

Μέ αὐτά τά λόγια τοῦ ἰδιομέλου τῶν Αἴνων μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας διά τοῦἱεροῦ ὑμνογράφου νά ἐξέλθουμε καί ἐμεῖς σήμερα μαζί μέ τούς Ἰσραη­λίτες καίμαζί μέ τούς πα­ρε­πιδημοῦντες στήν Ἱερουσαλήμ, μαζί μέ τά παιδιά πού κρα­τοῦσαν τά βαΐα τῶν φοινίκων καί μαζί μέ ἐκείνους πού «ἐστρώνυνον τά ἱμά­τιά» τους στόν δρό­μο, γιά νά ὑποδεχθοῦμε τόν Χριστό πού εἰσέρχεται στήν ἁγίαΠόλη ἐπί πῶλον ὄνου.
Ποῦ ὅμως μᾶς καλεῖ νά ἐξέλθουμε καί ποιόν μᾶς καλεῖ νά δοῦμε ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος; Ἤ μήπως ἡ προτροπή εἶναι μιά ρη­τορική ἔκφραση χωρίς ση­μα­σία,μία ἀνά­μνηση ἤ μία ἐπικαιροποίηση τοῦ πα­ρελθόντος γιά νά ἐξυ­πηρετήσει ὁὑμνο­­γράφος τίς ἀπαιτήσεις τῶν νόμων τῆς ποιήσεως;
Οἱ ἐρωτήσεις αὐτές εἶναι εὔλογες, ἀφοῦ ἐμεῖς δέν βρισκόμα­στε στήν Ἱε­ρουσαλήμ ὅπως οἱ Ἰσραηλί­τες, οὔτε ὁ Χριστός πρόκειται νά εἰσέλ­θει καί πάλιστήν ἁγία Πόλη.
Ποιό εἶναι, λοιπόν, τότε τό νόημα τότε τῆς προτροπῆς τοῦ ἱεροῦ ὑμνο­γράφουκαί ἀπό ποῦ μᾶς καλεῖ νά ἐξέλθουμε;
Στήν ἐρώτηση αὐτή μποροῦμε νά δώ­σουμε ἀπάντηση ἄν σκεφθοῦμε πρωτί­στως ποιός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο εἰσῆλθε ὁ Ἰησοῦς σάν σήμε­ρα στά Ἱε­ροσόλυμα καί γιά ποιόν λόγο ἐξῆλθαν οἱ Ἰσραηλίτες στούς δρό­μους.
Ὁ Ἰησοῦς εἰσέρχεται στά Ἱερο­­σόλυμα γιά νά ἑορτάσει ἐκεῖ τό τελευταῖο Πά­σχα τῆς ἐπιγείου ζωῆς του μέ τούς μα­θητές του καί ἀπό ἐκεῖ νά πορευ­θεῖ στόΠάθος καί τήν Ἀνάσταση. Οἱ Ἰσραηλί­τες ἐξέρχονται στούς δρόμους γιά νάδοῦν καί νά ὑποδεχθοῦν τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος μό­λις πρόσφατα εἶχε ἀναστήσειτόν τετραήμερο Λάζαρο ἀποδεικνύο­ν­τας ὅτι αὐτός ἦταν ὁ Μεσ­σίας.
Ἄν, λοιπόν, καί ἐμεῖς θέλουμε νά ζή­σουμε πραγματικά τό Πάσχα, ἄν θέ­λουμενά ζήσουμε πνευματικά τά γε­γο­νότα τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστά­σεως τοῦΚυρίου, πρέπει νά ἀρχίσουμε ἀπό τή σημερινή ἡμέρα.
Πρέπει νά ὑποδεχθοῦμε σήμερα τόν Ἰη­σοῦ βγαίνοντας ὄχι ἀπό τά σπίτια μας,γιατί ὁ Χριστός δέν περνᾶ αἰσθητά ἀπό τούς δρόμους τῶν πόλεών μας, ἀλλάἀπό τούς οἴκους τῶν ψυχῶν μας. Ἄν θέλουμε νά δοῦμε καί νά συναν­τή­σουμετόν Χριστό, πρέπει νά ἐγκατα­λείψ­ουμε ὅ,τι μᾶς κρατᾶ μα­κρυά του, εἴτε αὐτήεἶναι ἡ ἀδιαφορία μας εἴτε εἶναι ἡ ἀμέλειά μας, εἴτε εἶναι οἱ συ­νή­θειες καί τάλάθη μας, εἴτε εἶναι τά πάθη καί οἱ ἁμαρτίες μας.
Ἄν θέλουμε νά δοῦμε καί νά συναν­τή­σουμε τόν Χριστό, πρέπει νά βγοῦ­μεἀπό τά τείχη τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς αὐτα­ρέσκειάς μας πού μᾶς περιο­ρίζουν τήνὁρατότητα καί μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τόν Χριστό.
Ἄν θέλουμε νά συναντήσουμε τόν Χρι­στό, θά πρέπει νά κάνουμε αὐτό πούἔκαναν καί οἱ Ἰσραηλίτες οἱ ὁποῖοι τόν ὑποδέχθηκαν μέ τά βαΐα τῶν φοινίκων.Καί ἄν ἐκεῖνοι ἔβγαλαν τά ἱμάτιά τους καί τά ἔστρωσαν στόν δρόμο ἀπό ὅπουθά περνοῦσε ὁ Χριστός, ἐμεῖς θά πρέπει νά ἀπεκδυθοῦμε τόν ἐγωισμό καί τήνὑψηλοφροσύνη μας καί νά τά ὑποβιβά­σουμε τόσο στήν κλίμακα τῶν προσω­πι­κῶν μας ἀξιῶν πού νά εἶναι σάν νά τά στρώ­νου­με στό ἔδαφος. Θά πρέπει νάἀπεκδυθοῦμε τήν ἰδέα καί τή γνώμη πού ἔχουμε γιά τόν ἑαυτό μας σέ τέτοιοσημεῖο, ὥστε ἀκόμη καί ἄν μᾶς πατοῦν οἱ ἄνθρωποι γύρω μας, καί ἄν ἀκόμημᾶς ἀδικοῦν ἤ μᾶς συκο­φαντοῦν, αὐτό νά μήν μᾶς ἐνοχλεῖ, νά μήν μᾶςπειράζει, ἀλλά νά τό θεωροῦμε ὡς τιμή καί ὡς εὐεργεσία, γιατί μᾶς ἀσκεῖ στήνταπείνωση. Καί ταπείνωση εἶναι ἡ ἀρετή τήν ὁποία δίδαξε σέ ὅλους μας καί μέτήν εἴσοδό του στά Ἱεροσόλυμα ἐπί πῶλον ὄνου ἀλλά πολύ περισσότερο μέ τήνσταυρική του θυσία γιά χάρη μας ὁ Χριστός.
Ἄν θέλουμε, λοιπόν, ἀδελφοί μου, νά γίνουμε καί ἐμεῖς συνοδοιπόροι καί συμ­μέτοχοι τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀνα­στά­σεως τοῦ Κυρίου, ἄς τόν ἀκο­λου­θήσουμεὄχι μόνο μέ τά λόγια ἀλλά καί μέ τά ἔργα μας, ἄς τόν ἀκολουθήσουμε καί στόνδρό­μο τῆς τα­πεινώ­σεως, ἀπό τά Ἱεροσόλυμα μέχρι τόν Γολγοθᾶ, γιά νάἐλπίζουμε πώς θά τόν δοῦμε καί θά συναντή­σουμε ἀνα­στημένο καί δοξασμένοτήν ἡμέρα τῆς λαμπροφόρου Ἀναστά­σεώς του.


σσ.theodromion.gr :  Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση.

Στείλτε στο theodromion@gmail.com  άρθρα, ιστορικά Ιέρων Ναών -Μοναστηριών βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με  τους Αναγνώστες μας.

Αν σας αρέσει κοινοποίησετο στον τοίχο σας (facebook) ή γράψετε το σχόλιο σας ακριβώς από κάτω από την ανάρτηση μας

Γράψτε μας το σχόλιο σας εδώ

Βαθμολόγησε την Ανάρτηση μας

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση ;

Αναγνώστες που Βαθμολόγησαν * 0 * / Επιλέξατε την Βαθμολογία * 0 * αστέρι. *Συντακτική Ομάδα theodromion.gr : Ευχαριστούμε που μας στηρίζεται

Δεν υπάρχουν ψηφοφορίες μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση

Αν το βρήκες ενδιαφέρον Κοινοποίησε το

Η κοινοποίηση που θα κάνετε μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας

Ακολούθησε μας στα social media

Like
Κοινοποίησε την Ανάρτηση μας αν σας φάνηκε ενδιαφέρον

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δές και αυτό
Χρόνος Ανάγνωσης 3 Λεπτά Συχνά λέμε πως δεν έχουμε ανάγκη…
x
error: Ευχαριστούμε