Άρθρα

Mε το Σύμβολο της Πίστεως ομολογούμε την πίστη μας στον  Ένα και Μοναδικό,  Αληθινό Θεό

Κοινοποίησε την Ανάρτηση μας αν σας φάνηκε ενδιαφέρον
Χρόνος Ανάγνωσης 4 Λεπτά
Listen to this article
0
(0)

Last Updated on: 4th Ιούνιος 2019, 12:48 πμ

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

3. Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ἀμήν.

Απόδοση στη νέα ελληνική

1. Πιστεύω σε ένα Θεό που είναι Πατέρας και Παντοκράτορας, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, όλα όσα βλέπουμε κι όσα είναι αόρατα σε μας.
2. (Πιστεύω) Και σε ένα Κύριο τον Ιησού Χριστό, τον μονάκριβο Υιό του Θεού, που γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από όλους τους αιώνες. Είναι φως που προήλθε από φως, είναι Θεός αληθινός από Θεό Αληθινό, που γεννήθηκε και δεν δημιουργήθηκε, είναι από την ίδια ουσία με τον Πατέρα, και μέσω αυτού έγιναν τα πάντα.
3. Για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τους ουρανούς και πήρε τη δική μας σάρκα από το Άγιο Πνεύμα και την Παρθένο Μαρία, και έγινε άνθρωπος.
4. Σταυρώθηκε για μας όταν ήταν ηγεμόνας ο Πόντιος Πιλάτος, και έπαθε, και τάφηκε.
5. Την τρίτη ημέρα μετά το θάνατό του αναστήθηκε από τους νεκρούς σύμφωνα με τις Γραφές.
6. Και ανέβηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα.
7. Και θα έρθει πάλι με δόξα να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, και δεν θα υπάρξει τέλος στη βασιλεία Του.
8. (Πιστεύω) Και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιό, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, που προσκυνείται και δοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, το οποίο μίλησε μέσω των προφητών.
9. (Πιστεύω και) Σε μία, άγια, καθολική και αποστολική Εκκλησία.
10. Ομολογώ ένα βάπτισμα με το οποίο επιτυγχάνεται άφεση αμαρτιών.
11. Προσδοκώ την ανάσταση των νεκρών.

12. Και τη ζωή στον Μέλλοντα Αιώνα.

 

Mε το Σύμβολο της Πίστεως ομολογούμε την Πίστη μας στον  Ένα και Μοναδικό,  Αληθινό Θεό. Ο Θεός μας είναι Ένας, αλλά και Τριαδικός, δηλαδή τρία πρόσωπα: ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι μας αποκαλύφθηκε επανειλημμένα, και στον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης – όπως όταν εμφανίζεται στον Αβραάμ, με τη μορφή τριών Αγγέλων –  και στα χρόνια της Καινής Διαθήκης, που φανερώνεται πολύ καθαρότερα, όπως κατά τη βάπτιση του Χριστού.

Γι’ αυτό και κάθε προσευχή μας αρχίζει στο όνομα της Αγίας Τριάδας:

«Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”

«Δόξα τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῶ καί τῷ Ἁγίω Πνεύματι»

«Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»

Στην Αγία Τριάδα προσευχόμαστε και την Αγία Τριάδα υμνούμε αντιστοίχως, όταν λέμε:

«Παναγία Τριάς, ἐλέησον ημάς…»

«Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.»

Ο Θεός είναι Παντοκράτορας, δηλαδή κύριος και εξουσιαστής των πάντων, παντοδύναμος, πάνσοφος, παντογνώστης και «πανταχοῦ παρών», δηλαδή βρίσκεται παντού. Είναι αιώνιος, αναλλοίωτος, άγιος και δίκαιος και όλος Αγάπη. Και σαν Πατέρας μας πολυεύσπλαγχνος, οδηγεί κι εμάς στον αγιασμό και τη σωτηρία, μας κάνει δηλαδή ομοίους Του, εφόσον εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σ’ Αυτόν.

Αυτές είναι μερικές από τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, του Θεού. Μας αποκαλύφθηκε ο Ίδιος, διά του Υιού Του, του Ιησού Χριστού, για να μπορέσουμε να Τον γνωρίσουμε – όσο είναι δυνατό, γιατί ο Θεός είναι άπειρος και απρόσιτος κι εμείς ελάχιστοι – και να Τον αγαπήσουμε, ώστε ακολουθώντας Τον να σωθούμε στην Αιώνια Βασιλεία Του. Εξάλλου μ’ αυτές τις προδιαγραφές μάς δημιούργησε, «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν». Κάθε λοξοδρόμηση ή ανταρσία από το θέλημά Του, μόνο θλίψη και βάσανα μπορεί να μας φέρει, προσωρινά ή και παντοτινά.

filoxenia_abraam

Ο Θεός μας είναι επίσης ο Δημιουργός (Ποιητής) του ουρανού και της γης και όλου του κόσμου, όλων όσα βλέπουμε και όσα δεν βλέπουμε. Δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν. Πρώτα έπλασε τον πνευματικό κόσμο, τους αγγέλους. Έπειτα ο Θεός, με τον Λόγο Του μόνο, δημιούργησε τον υλικό κόσμο και τελευταίο, με ιδιαίτερη φροντίδα, έπλασε τον άνθρωπο, έτσι ώστε να μετέχει του υλικού κόσμου με το φθαρτό σώμα του και του πνευματικού κόσμου με την άυλη και αθάνατη ψυχή του.

Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα με σκοπιμότητα και τάξη και συνεχίζει να κυβερνά και να συντηρεί όλον τον κόσμο. Δεν παύει να φροντίζει και να προνοεί γι’ αυτόν και να τον οδηγεί στον προορισμό του, που είναι η επικράτηση της Βασιλείας Του, παρόλο που ο άνθρωπος, με την ανυπακοή του, απομακρύνθηκε από κοντά Του και διατάραξε έτσι και την αρμονία όλης της δημιουργίας.

 

 

 

Πηγή:  Πεμπτουσία

 

 

 

  

 

 


Γράψτε μας το σχόλιο σας εδώ

Βαθμολόγησε την Ανάρτηση μας

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση ;

Αναγνώστες που Βαθμολόγησαν * 0 * / Επιλέξατε την Βαθμολογία * 0 * αστέρι. *Συντακτική Ομάδα theodromion.gr : Ευχαριστούμε που μας στηρίζεται

Δεν υπάρχουν ψηφοφορίες μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση

Αν το βρήκες ενδιαφέρον Κοινοποίησε το

Η κοινοποίηση που θα κάνετε μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας

Ακολούθησε μας στα social media

Like
Κοινοποίησε την Ανάρτηση μας αν σας φάνηκε ενδιαφέρον
Δές και αυτό
Οι αγίες Μάρθα και Μαρία αδελφές του Λαζάρου
x
error: Ευχαριστούμε